Преображенська об'єднана територіальна громада
Запорізька область, Пологівський район

Актуальна податкова інформація 27листопада 2023 року

Дата: 28.11.2023 08:50
Кількість переглядів: 103

 

Актуальна податкова інформація

 

27листопада 2023 року

 

 

Якийграничнийтермінсплатиюридичноюособоюподатку на нерухомемайно – 29 чи 30 число місяця, якийнаступає за звітним кварталом?

 

Підпунктом 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ визначено, щоподатковезобов’язання з податку на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки, за звітнийріксплачуєтьсяюридичними особами авансовимивнескамищокварталу до 30 числа місяця, щонаступає за звітним кварталом, яківідображаються в річнійподатковійдекларації.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу Українивід 16 січня 2003 року № 435-IV, якщо у зобов’язаннівстановлений строк (термін) йоговиконання, то вонопідлягаєвиконанню у цей строк (термін).

Тобто, граничнийтермінсплатиподатку на нерухомемайно, відмінневідземельноїділянки, – 29 число місяця, щонаступає за звітним кварталом.

Згідно з пунктом 57.1 статті 57 ПКУ якщограничний строк сплатиподатковогозобов’язанняприпадає на вихіднийабосвятковий день, останнім днем сплатиподатковогозобов’язаннявважаєтьсяопераційний (банківський) день, щонастає за вихіднимабосвятковим днем.

 

Чимає право ФОП, якийпісля автоматичного переведення з особливостейоподаткування на єдинийподаток ІІІ групи з 01.10.2023 відмовиласявідспрощеноїсистемиоподаткування у зв’язку з перевищеннямобсягу доходу, обрати в 2024 роцієдинийподаток?

 

Фізична особа-підприємець, яка після автоматичного переведення 01.08.2023 з особливостейоподаткування на єдинийподатоктретьоїгрупи з 01.10.2023 відмовиласявідспрощеноїсистемиоподаткування у зв’язку з перевищеннямобсягу доходу, розрахованогопропорційно до кількостікалендарнихмісяців 2023 року, протягомяких не застосовувалисяособливостіоподаткування, може обрати в 2024 році (в тому числі з 01.01.2024) спрощену систему оподаткування за умовидотриманнявимог, визначених пунктом 291.4 статті 291 ПКУ, у тому числі і щодообсягу доходу, якийзалежитьвідрозмірумінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01.01.2024.

Відповідно до підпункту 9 прим. 1.4.1 підпункту 9 прим. 1.4 пункту 9 прим. 1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідніположення» ПКУ платникиподатків, які станом на 31 липня 2023 року використовувалиособливостіоподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідніположення» ПКУ, та не відмовилисявідїхвикористаннясамостійно, і до переходу на такіособливостібулиплатникамиєдиногоподатку, з 01 серпня 2023 року автоматично вважаютьсяплатникамиєдиногоподаткутієїгрупиєдиногоподатку, на якій вони перебували до моменту переходу на застосуванняособливостейтретьоїгрупи, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідніположення» ПКУ.

Підпунктом 9 прим. 1.4.3 підпунктом 9 прим. 1.4 пункту 9 прим. 1 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідніположення» ПКУ визначено, що у 2023 звітномуроціобсяг доходу для відповідноїгрупиплатниківєдиногоподатку, встановлений пунктом 291.4 статті 291 ПКУ, визначаєтьсяпропорційно до кількостікалендарнихмісяців поточного календарного року, протягомякихплатникєдиногоподатку не застосовувавособливостіоподаткування, встановлені пунктом 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідніположення» ПКУ.

Платникиєдиногоподаткутретьоїгрупи (фізичні особи – підприємці), якіперевищили у податковому (звітному) періодіобсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 ПКУ, до сумиперевищеннязастосовують ставку єдиногоподатку у розмірі 15 відсотків, а такожзобов’язані у порядку, встановленому главою 1 розділу ХIV ПКУ, перейти на сплатуіншихподатків і зборів, встановлених ПКУ (абзац перший підпункт 3 пункту 293.8 статті 293 ПКУ).

Положеннями пункту 291.4 статті 291 ПКУ, зокрема, встановленограничніобсяги доходу дозволеніпротягом календарного року для платниківєдиногоподаткувідповідноїгрупи:

         для першоїгрупи – 167 розмірівмінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01 січняподаткового (звітного) року;

         для другоїгрупи – 834 розміримінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01 січняподаткового (звітного) року;

         для третьоїгрупи – 1167 розмірівмінімальноїзаробітної плати, встановленої законом на 01 січняподаткового (звітного) року.

Згідно з абзацами першим – третімпідпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ суб’єктгосподарювання, який є платникоміншихподатків і зборіввідповідно до норм ПКУ, можеприйнятирішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви про застосуванняспрощеноїсистемиоподаткування до контролюючого органу не пізнішеніж за 15 календарнихднів до початку наступногокалендарного кварталу. Такийсуб’єктгосподарюванняможездійснитиперехід на спрощену систему оподаткування один раз протягомкалендарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткуваннясуб’єктагосподарювання, зазначеного в абзаціпершомупідпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщопротягом календарного року, щопередуєперіоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктомгосподарюваннядотримановимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 ПКУ.

До поданої заяви додаєтьсярозрахунок доходу за попереднійкалендарнийрік, якийвизначається з дотриманнямвимог, встановлених главою 1 розділу ХІV «Спеціальніподатковірежими» ПКУ.

Форма Заяви затверджена наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 16.07.2019 № 308.

 

Якітоваривідносяться до технічно-складнихпобутовихтоварів, щопідлягаютьгарантійному ремонту в ціляхзастосування РРО?

 

Згіднозістаттею 2 Закону Українивід 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосуванняреєстраторіврозрахунковихоперацій у сферіторгівлі, громадськогохарчування та послуг» термін «технічноскладніпобутовітовари, щопідлягаютьгарантійному ремонту» для цілей Закону № 265 вживається у значенні, наведеному в ЗаконіУкраїнивід 12 травня 1991 року № 1023-XII «Про захист прав споживачів».

ПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 16 березня 2017 року № 231 затвердженоперелікгруптехнічноскладнихпобутовихтоварів, якіпідлягаютьгарантійному ремонту (обслуговуванню) абогарантійнійзаміні, в ціляхзастосуванняреєстраторіврозрахунковихоперацій та/абопрограмних РРО.

Таким чином, до технічноскладнихпобутовихтоварів, щопідлягаютьгарантійному ремонту (обслуговуванню) абогарантійнійзамінівідносятьсятовари, якізазначені в Переліку № 231.

 

Перехіднийперіод, протягомякого буломожливе  заповненняреквізиту «Призначення платежу»  у неструктурованомуформаті,   завершується  1грудня

 

01 грудня 2023 року завершується перехідний період, протягом якого заповнення платниками податків реквізиту «Призначення платежу» під час сплати податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску було можливе у неструктурованому форматі.

У разі здійснення платіжної операції на рахунки, відкриті в Казначействі, код ID НБУ якого відповідає значенню «899998», інформація про призначення платежу платіжної інструкції з 01.12.2023 має зазначатися виключно у структурованій формі в блоці реквізитів «Структурована форма» («Structured») платіжної інструкції.

Додатковоакцентуємоувагу на заповненніреквізитів для коректноїідентифікаціїплатниківподатків та зборів, а саме:

1) під час сплатиподатків та зборівплатником через касу та/аботерміналисамообслуговуваннянадавачплатіжнихпослугпід час формування pacs.008 повинен зазначитиінформаціюсаме про платникаподатків у блоціреквізитів «Фактичнийплатник» UltimateDebtor»);

2) під час сплатиподатків та зборівюридичною особою за своїдочірніпідрозділинадавачплатіжнихпослугпід час формування pacs.008 у блоціреквізитів «Фактичнийплатник» UltimateDebtor») повинен зазначитиінформаціюсаме про дочірнюкомпанію як платникаподатків.

Правила заповненняреквізитів у блоціреквізитів «Фактичнийплатник» («UltimateDebtor») повідомлення pacs.008 детально описано вдокументі «Система електроннихплатежівНаціонального банку України (шифр СЕП-4). Загальні правила реалізації стандарту ISO 20022, спільні для всіхінструментів. Частина 2. Ідентифікація» та в «Специфікаціїповідомлення pacs.008 «Кредитовийпереказкоштівклієнта на рівніагентів», якірозміщені на сторінціофіційногоІнтернет-представництваНаціонального банку https://bank.gov.ua/ua/payments/project-iso20022.

Національним банком Україниповідомлено, що дата впровадження (01 грудня 2023 року) виключноструктурованоїформипризначенняплатіжноїінструкціїпід час сплатиподатків і зборів є кінцевою та такою, щозмінюватись не буде.

 

Як заповнитиобов'язковіреквізитиплатіжноїінструкції при здійсненнісплатиподатковихплатежів та єдиноговнеску?

 

Юридичні та фізичні особи-підприємці та громадяни при здійсненнісплатиподатковихплатежів та єдиноговнескузаповнюють у платіжнійінструкціївсіобов’язковіреквізити.

Перелікобов’язковихреквізитівплатіжноїінструкції, якізаповнюютьсяплатниками, визначеноІнструкцією про безготівковірозрахунки в національнійвалютікористувачівплатіжнихпослуг, затвердженоюпостановоюПравлінняНаціонального банку Українивід 29.07.2022 № 163, та Порядком заповненняреквізиту «Призначення платежу» платіжноїінструкціїпід час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, іншихплатежів, єдиноговнеску на загальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування, внесенняавансовихплатежів (передоплати), грошовоїзастави, а також у разіїхповернення, затвердженим наказом МіністерствафінансівУкраїнивід 22.03.2023  № 148 . 

Національним банком України  листом від 26.10.2023 №11-0008.79504 (додається)  повідомлено, що з 01 грудня 2023 року надавачамиплатіжнихпослуг буде запровадженовикористанняплатникамивиключноструктурованого формату такого реквізитузгідно з міжнародним стандартом ISO20022.

Іншіобов’язковіреквізитиплатіжноїінструкції, зокрема «Код платника» та/або «Код фактичного платника» ( у випадках коли платникініціюєплатіжнуоперацію за фактичного  платника),  повиннізаповнюватисявідповідно до Інструкції № 163  (пункти 37.40 розділу ІІ Інструкції №163) (витягдодається).

У зв’язку  з тим, щозгідно з Інструкцією №163 обов’язковіреквізитиплатіжноїінструкціївжемістятьреквізити «Код платника» та «Код фактичногоплатника», то Порядком № 148 заповнення у реквізиті «Призначення платежу»  платіжноїінструкціїзазначенихреквізитів не передбачено.

 

 

Запоріжці цікавляться податковою інформацією: отримано 66 запитів

З початку року до податкової служби регіону надійшло 66 запитів на отримання публічної інформації. Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Дмитро Шаповалов, усі вони були опрацьовані.

Надсилаючи звернення, запоріжці надавали перевагу електронним засобам зав’язку. Зокрема, електронною поштою був надісланий 31 запит, 17 – відправлені через Електронний кабінет платника податків, ще 17 – поштою та один запитувач надав своє звернення особисто.

Найбільш активними запитувачами на сьогодні є фізичні особи. Від них надійшло 36 запитів. Юридичні особи надіслали 31 запит на отримання публічної інформації.

За результатами розгляду було задоволено з наданням інформації 28 запитів, надані роз’яснення по 24, відмовлено відповідно до статті 22 Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VI «Про доступ до публічної інформації» – 5, надіслано належним розпорядникам інформації – 9 запитів.

Переважну більшість запитувачів цікавила податкова інформація – 89,4% від загальної кількості запитів.

Нагадуємо, що запити на отримання публічної інформації до Головного управління ДПС у Запорізькій області потрібно надсилати на електронну скриньку zp.pubinfo@tax.gov.ua.

 

Запорізькі підприємства сплатили до бюджетів громад понад 90 мільйонів гривень податку на прибуток

 

За десять місяців запорізькі компанії, організації і установи перерахували до місцевих бюджетів 90 мільйонів 400 тисяч гривень податку на прибуток.

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Дмитро Шаповалов, у жовтні підприємства регіону спрямували до скарбниць громад майже шість мільйонів гривень податку на прибуток.

Нагадаємо, 30 листопада – останній день сплати авансового внеску з податку на прибуток підприємств з пунктів обміну іноземних валют за листопад 2023 року.

З детальною відеоінструкцією про відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств сум авансових внесків з пунктів обміну іноземних валют можна ознайомитись на вебпорталі податкової служби: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/podatok-na-pributok-pidpriemstv/691705.html.

 

Запорізькі підприємці сплатили майже 1,2 мільярда гривень єдиного податку

 

З початку року представники малого і середнього підприємництва регіону спрямували до місцевих бюджетів 1 мільярд 161 мільйон гривень єдиного податку.

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Дмитро Шаповалов, фізичні особи-підприємці сплатили 879 мільйонів гривень, юридичні особи – 217 мільйонів гривень, сільськогосподарські товаровиробники – майже 65 мільйонів гривень.

У жовтні до скарбниць громад надійшло 146,5 мільйона гривень єдиного податку. При цьому 78 відсотків від загальних надходжень забезпечили підприємці-фізичні особи.

Нагадаємо, для того, аби перейти на сплату єдиного податку, платник має відповідати критеріям перебування у різних групах спрощеної системи оподаткування та подати заяву до контролюючого органу за місцем податкової адреси. Заява подається за вибором платника в один з таких способів:

– особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

– надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

– засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України про електронний документообіг;

– державному реєстратору під час державної реєстрації юридичної особи або ФОП.

Докладніше – за посиланням:

https://tax.gov.ua/data/material/000/599/717028/Slayd_pereh_d_na_sproshchenu_sistemu.pdf.

 

Власники запорізької нерухомості сплатили до місцевих бюджетів понад 80 мільйонів гривень

 

За десять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 80 мільйонів 400 тисяч гривень податку на нерухоме майно.

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Дмитро Шаповалов, більшу частину надходжень забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи – 68,5 мільйона гривень, від фізичних осіб скарбниці отримали майже 12 мільйонів гривень.

У жовтні власники нерухомості перерахували до бюджетів близько 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової або нежитлової нерухомості. Ставки і пільги зі сплати податку встановлюють місцеві ради. Дану інформацію можна дізнатися на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatki-ta-zbori/stavki-mistsevih-podatkiv-ta-zboriv.

Також на вебпорталі податкової служби фізичні особи можуть скористатися калькулятором обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: https://tax.gov.ua/calculator/realty.

 

Запорізькі компанії сплатили понад 87 мільйонів гривень акцизного податку з імпорту

 

Упродовж січня-жовтня запорізькі підприємства перерахували до державного бюджету 87 мільйонів 300 тисяч гривень акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Як повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області Дмитро Шаповалов, у жовтні імпортери підакцизної продукції сплатили до держбюджету більше п'яти мільйонів гривень.

Нагадаємо, 30 листопада є останнім днем сплати акцизного податку за жовтень 2023 року.

Крім того, зазначимо, суб'єкти господарювання можуть в електронному вигляді подати заяви на отримання ліцензій на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним, а також автоматично отримати інформацію про результат їх розгляду. Детально про це – за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/litsenzuvannya-virobnitstva-ta-obigu-/680578.html.

Фото без описуФото без опису

Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь